Rank Holders of Kuvempu University Examination

 

Sl.

No.

Reg. No. Name of the Student Program Academic Year Percentage Rank Photo
1 BM913913 Anusha K BBM 2011-12 95.36  I
2 BM913987 Srushti N.J BBM 2011-12 92.88 III
3 BC094211 Madhuri D.N BCA 2011-12 90.33 I
4 BC094225 Shruthi S Pai BCA 2011-12 90.25 II
5 BC094221 Sanchitha C.S BCA 2011-12 86.50 IV
6 BC094214 Prakash S Patel BCA 2011-12 85.67 VI
7 BC094224 Shruthi Kamath H BCA 2011-12 85.33 VII
8 BC094202 Akshaya S.A BCA 2011-12 83.67 X
9 BM113968 RakshaSudeesh BBM 2012-13 90.71 VII
10 BC104235 Pushpa D BCA 2012-13 92.25 II
11 BC104238 Rashmi M.L BCA 2012-13 91.75 III
12 BC104210 Avinash A Wadeyar BCA 2012-13 90.08 V
13 BC104228 NikithaPawar BCA 2012-13 89.00 VII
14 BC104220 Jyothi D BCA 2012-13 88.75 VIII
15 BC104215 Divyashree M.G BCA 2012-13 88.33 IX
16 BC110626 Priyanka H.P BCA 2013-14 94.42 III
17 BC110632 Sanchitha S.V BCA 2013-14 91.58 IX
18 BC110624 Nayana I.S BCA 2013-14 91.50 X
19 PC141237 SuchitraDeviprasad M.Com 2015-16 7.27 CGPA I
20 BB158904 Amulya H.C BBA 2017-18 89.64 II
21 BC150909 Chaitra A.R BCA 2017-18 91.83 I
22 BC150911 Chandana H BCA 2017-18 90.33 IV
23 BC150938 Rachana R BCA 2017-18 90.00 V
24 BC150957 Swathi B.N BCA 2017-18 88.75 VIII
25 BB168935 SamreenFathima BBA 2018-19 90.93 I
26 BB168915 Lakshmi D.S BBA 2018-19 86.00 VI
27 PC181211 Lekha P S M.Com 2019-20 7.20 CGPA III
28 BC170935 Kavana Prabhu K BCA 2019-20 92.75 II
29 BC170938 Lavanya s BCA 2019-20 90.42 IV
30 BC170940 Megha P S BCA 2019-20 88.25 VIII
31 BB178912 Chandana J S BBA 2019-20 88.57 IV
32 BB178944 Roja D L BBA 2019-20 86.50 IX